SẢN PHẨM APPLE CHÍNH HÃNG
Iphone 5 16GB ĐEN <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 16GB ĐEN
Hàng 97%

3.000.000 Đ

Iphone 5 16GB TRẮNG <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 16GB TRẮNG
Hàng 97%

3.200.000 Đ

Iphone 5 32GB ĐEN <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 32GB ĐEN
Hàng 97%

3.200.000 Đ

Iphone 5 32GB TRẮNG <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 32GB TRẮNG
Hàng 97%

3.450.000 Đ

Iphone 5 64GB ĐEN <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 64GB ĐEN
Hàng 97%

3.300.000 Đ

Iphone 5 64GB TRẮNG <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 64GB TRẮNG
Hàng 97%

3.550.000 Đ

Iphone 5S 16GB Grey <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 16GB Grey
Hàng 97%

4.300.000 Đ

Iphone 5S 16GB White <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 16GB White
Hàng 97%

4.400.000 Đ

Iphone 5S 16GB Gold <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 16GB Gold
Hàng 97%

4.500.000 Đ

Iphone 5S 32GB Grey <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 32GB Grey
Hàng 97%

4.850.000 Đ

Iphone 5S 32GB White <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 32GB White
Hàng 97%

4.950.000 Đ

Iphone 5S 32GB Gold <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 32GB Gold
Hàng 97%

5.050.000 Đ

Iphone 5S 64GB Grey <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 64GB Grey
Hàng 97%

5.300.000 Đ

Iphone 5S 64GB White <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 64GB White
Hàng 97%

5.400.000 Đ

Iphone 5S 64GB Gold <br /> Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1560 mAh

Iphone 5S 64GB Gold
Hàng 97%

5.500.000 Đ

Iphone 5 16GB  ĐEN <br /> Lock Nhật - Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 16GB ĐEN
Lock Nhật - Hàng 97%

2.200.000 Đ

Iphone 5 16GB TRẮNG <br /> Lock Nhật - Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 16GB TRẮNG
Lock Nhật - Hàng 97%

2.250.000 Đ

Iphone 5 32GB ĐEN <br /> Lock Nhật - Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 32GB ĐEN
Lock Nhật - Hàng 97%

2.250.000 Đ

Iphone 5 32GB TRẮNG <br /> Lock Nhật - Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 32GB TRẮNG
Lock Nhật - Hàng 97%

2.300.000 Đ

Iphone 5 64GB ĐEN <br /> Lock Nhật - Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 64GB ĐEN
Lock Nhật - Hàng 97%

2.300.000 Đ

Iphone 5 64GB TRẮNG <br /> Lock Nhật - Hàng 97%
Màn hình : 4"
CPU : 2 nhân - 1.3GHz
RAM : 1GB
Camera : 8.0 MP
Pin : 1440 mAh

Iphone 5 64GB TRẮNG
Lock Nhật - Hàng 97%

2.350.000 Đ